Algemene Voorwaarden – Mentally Fit Institute

Algemene Voorwaarden Dutch Institute for Health and Performance B.V. (Mentally Fit Nederland)

 

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn een integraal onderdeel van alle commerciële aanbiedingen die door Dutch Institute for Health and Performance B.V. (hierna: Mentally Fit Nederland) neergelegd worden. Met het accepteren van een aanbieding wordt van de klant verwacht dat deze alle voorwaarden heeft gelezen en heeft geaccepteerd en van haar eigen algemene of bijzondere handelsvoorwaarden heeft afgezien, tenzij deze formeel en expliciet door Mentally Fit Nederland zijn gevrijwaard.

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst of opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

 

 1. Prijs

De prijzen zijn inclusief – voor zover van toepassing – de betaling en de kosten van de trainers, de materialen die gedurende de sessie(s) worden uitgereikt, deelnamecertificaten etc. De prijsdetails worden vermeld op de offerte en beschrijving van de sessie. Alle in de offerte genoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met het van kracht zijnde btw-tarief.

 1. Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 30 dagen vanaf de uitgavedatum te worden voldaan. Indien het verschuldigde bedrag op de vervaldatum niet voldaan is, wordt dit bedrag automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving met de wettelijke (handels)rente verhoogd vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totale kosten van de sessie, met een minimum van € 150,- verschuldigd zijn. Mentally Fit Nederland behoudt zich het recht om een verzoek tot een sessie te weigeren, in het bijzonder bij te late of niet-betaling van een factuur van een voorgaande sessie.

 1. Uitgaven

De kosten van de trainingslocatie, reiskosten en uitgaven ten behoeve van accommodatie en catering van de Mentally Fit Nederland coaches en trainers worden in rekening gebracht bij de klant.

 1. Compensatie bij annulering of uitstel

 

Bij schriftelijke annuleringen ten minste 90 dagen voor de aanvang van de sessie en gericht aan Mentally Fit Nederland per e-mail (info@mentallyfit.nl), wordt het volledige geïnvesteerde bedrag terug betaald. Binnen 90 dagen voor aanvang van de sessie, worden de compensatiekosten als volgt berekend:

 • Annulering > 60 dagen voor de overeengekomen datum: 25% van de kosten van de sessie
 • Annulering > 30 dagen voor de overeengekomen datum: 50% van de kosten van de sessie
 • Annulering < 30 dagen voor de overeengekomen datum: 90% van de kosten van de sessie

In geval van uitstel naar een latere datum kunnen tussen beide partijen andere voorwaarden in dit kader worden besproken.

Mentally Fit Nederland behoudt het recht om de sessie uit te stellen, de locatie of de inhoud van het programma aan te passen of één of meerdere trainers te vervangen, in het geval van omstandigheden die buiten de controle van Mentally Fit Nederland vallen.

 1. Verantwoordelijkheden

Mentally Fit Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte fysieke of materiele schade die veroorzaakt zou kunnen zijn door haar sessies, met name wanneer een derde partij betrokken is of wanneer er sprake is van een verborgen gebrek aan faciliteiten.

is Mentally Fit Nederland niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van diefstal van eigendommen en uitrusting die op de locatie van de sessie geplaatst of geïnstalleerd is.

Mentally Fit Nederland is niet verantwoordelijk voor de totale of gedeeltelijke annulering van een sessie ten gevolge van overmacht.

Als onderdeel van de voltooiing van de sessie(s), heeft Mentally Fit Nederland een verplichting tot middelen. In dit opzicht zal haar aansprakelijkheid altijd beperkt blijven tot het bedrag dat aan de klant gefactureerd is voor het bijwonen van de sessie.

 

 1. Intellectueel eigendom

De klant gaat akkoord met het niet reproduceren – direct of indirect, in zijn geheel of gedeeltelijk – aanpassen, wijzigen, vertalen, vertegenwoordigen, verkopen of verspreiden van ondersteunende en educatieve materialen die zij tijdens de Mentally Fit Nederland interventie heeft ontvangen aan derde partijen of personeelsleden die niet hebben deelgenomen aan de interventie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mentally Fit Nederland.

 

 1. Toepasselijk recht, claims en jurisdictie

Deze huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet.

Alle claims moeten schriftelijk en binnen 8 dagen na het plaatsvinden van de betreffende sessie worden ingediend.

Ieder geschil tussen de klant en Mentally Fit Nederland die niet vriendschappelijk of met tussenkomst kan worden opgelost, zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam vallen.

 

 1. Klachtenprocedure

Een klacht over administratieve procedures, over de manier waarop u te woord bent gestaan, over de sessie die u heeft gevolgd of over een ander onderwerp kunt u per e-mail aan Mentally Fit Nederland kenbaar maken via info@mentallyfit.nl. Uw klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Bij binnenkomst van uw klacht wordt de ontvangst daarvan door ons binnen een week schriftelijk aan u bevestigd en wordt de volgende procedure gevolgd. 1. Binnen Mentally Fit Nederland wordt uw klacht geregistreerd en uiterlijk twee werkdagen na ontvangst besproken. 2. De country-manager van Mentally Fit Nederland of de partner van Mentally Fit Nederland wordt daarbij als contactpersoon aangewezen. (Mocht uw klacht betrekking hebben op het handelen van een van deze personen, dan is de contactpersoon niet degene op wie de klacht betrekking heeft). Na de bespreking van de klacht binnen Mentally Fit Nederland, zal de contactpersoon binnen 14 kalenderdagen contact opnemen met beide partijen om over de klacht van gedachten te wisselen en om te proberen daarvoor een oplossing te vinden. Indien er langere tijd nodig is voor het onderzoek zal u ook binnen deze termijn van 14 kalenderdagen hiervan in kennis worden gesteld waarbij het uitstel nader wordt toegelicht en er zal u een indicatie worden gegeven u uitsluitsel kunt verwachten. 3. Indien bij het gestelde onder 1) en 2) geen oplossing wordt bereikt, schakelt Mentally Fit Nederland een (onafhankelijke) derde persoon, te weten mr. M. van Rijswijk in. Deze past hoor en wederhoor toe en formuleert binnen een maand na zijn inschakeling een oordeel over de klacht waaraan Mentally Fit Nederland en de deelnemer zich dienen te conformeren. De klager wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon. De maatregelen die voortkomen uit het oordeel van de onafhankelijke derde zal Mentally Fit Nederland per omgaande uitvoeren. 4. De bewaartermijn van de klacht is twee jaar. Daarnaast moeten de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.